Aprovació inicial del Pla de verificació de les activitats del municipi de Llagostera


El Ple de l'Ajuntament de Llagostera en sessió ordinària de data 25 de gener de 2023, ha acordat aprovar inicialment el Pla de verificació de les activitats del municipi de Llagostera (2023-2026), redactat pels tècnics municipals.

L'esmentat acord d'aprovació inicial se sotmet a informació pública, per un termini de 30 dies hàbils, a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments s'entendrà aprovat amb caràcter definitiu.

El Pla entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el termini de 15 dies a què fa referència l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Podeu consultar el Pla aquí