Junta de Govern

Junta de Govern

La Junta de Govern està integrada per l'alcalde, Fermí Santamaria (president) i pels regidors i regidores de l'equip de govern nomenats  per l'alcalde com a vocals (Josep Aliu Mundet, Monse Vilà Añon, Anna Hereu Masó, Pilar Aliu Bou). La resta de regidors i regidores hi podran assistir en qualitat de convidats. 

La Junta de Govern es reuneix cada dimecres a les 12:30 h a les dependències de l'Ajuntament (sala de Plens o despatx d'alcaldia), amb presència del secretari municipal.

Correspon a la Junta de Govern Local:

L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, de data 28 de març, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació dels membres de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, reconeix a aquesta entitat.Atès que, en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei, en la seva nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en aquest municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.

En el Portal de la Transparència de l'Ajuntament de Llagostera podeu consultar setmanalment tots els acords presos. 

Actes i acords de les Juntes de Govern

Competències de la Junta de Govern