Processos judicials, recursos i contenciosos.

Processos judicials, recursos i contenciosos.

En aquest espai podeu consultar la relació de les resolucions judicials dictades pel Tribunal Suprem, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Audiència Provincial de Girona i els Jutjats contenciosos administratius, penals civils i socials que afecten a l’Ajuntament de Llagostera. 

2022

Recurs contenciós administratiu núm. 251/2020 JCA núm 1 de Girona, interposat contra el decret d'alcaldia que inadmet un recurs de reposició interposat contra el Decret d’Alcaldia 1337/2020 dictat en el marc de l'exp. 2019/1237 sobre protecció de la legalitat urbanística

Recurs contenciós administratiu núm.27/2022 JCA núm. 3 de Girona.  Interposat contra la desestimcaió de s’una sol·licitud de rectificació de liquidacions de IIVTNU 

Recurs contenciós administratiu núm.23/2022 JCA núm. 1 de Girona. Interposat contra la desestimcaió de s’una sol·licitud de devolució de liquidacions de IIVTNU 

Recurs contenciós administratiu núm. 57/2022 JCA núm. 1 de Girona. Interposat  contra la desestimació per silencia administratiu d’una reclamació de responsabilitat patrimonial  derivada d’una caiguda en la via pública degut a unes obres.
 

2021

Llistat de processos oberts i tancats (Excel). Darrera actualització 20 de març de 2022

Recurs d'apel·lació contra sentència núm 303/2019. 19 de març de 2021

Recurs d'apel·lació contra sentències núm. 462/2019. 26 de març de 2021

2020

Llistat de processos oberts i tancats (Excel). Darrera actualització 9 de març de 2021

Recurs contenciós administratiu 352/2010 contra l'Ordenança Fiscal 26 per a l'any 2010

Recurs contenciós administratiu nº 267/2010  contra la liquidació dels ingressos bruts del segon, tercer i quart trimestre 2009 

Recurs contenciós administratiu núm. 236/2009 interposat per EGARSAT