Carta de Serveis

Carta de Serveis

Amb la voluntat d’informar i millorar els serveis prestats per l’Ajuntament de Llagostera, oferim la relació de serveis amb els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i de qualitat i els canals habilitats per a la presentació de queixes i suggeriments. 

Missió i objectius

Facilitar l’accés a la ciutadania a la informació́ i la tramitació́ dels serveis que ofereix i gestiona l’Ajuntament de Llagostera. 

Avaluar el grau de satisfacció dels ciutadans davant la prestació de serveis i aplicar mesures correctores per tal de millorar-ne l’eficàcia i la qualitat. Simplificar l’accés als serveis potenciant-ne la tramitació́ telemàtica.

Mecanismes i canals per recollir suggeriments, queixes i reclamacions

Per tal de presentar queixes, reclamacions, suggeriments i propostes de millora s’han habilitat i posat a disposició de les persones físiques i jurídiques els següents canals, amb el compromís de ser contestat en el termini màxim de 20 dies hàbils:

*Presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) situat a les oficines de l’Ajuntament de Llagostera, Plaça del Castell, 1 

*Per correu postal adreçat al Servei d’Atenció Ciutadana Plaça del Castell, 1 17240 Llagostera (Girona)

*Mitjançant el formulari de Queixes i Suggeriments disponible des de www.llagostera.cat

*Per correu electrònic: sac@llagostera.cat 

*Per telèfon: 972830375 

*Per les xarxes socials de Facebook, Twitter

Biblioteca Julià Cutiller

Servei d‘Atenció Ciutadana (SAC) 

Oficina de Promoció Econòmica, Ocupació i Pla de Barris  

Arxiu Municipal

Espai Jove Ca la Viudi

Escola Municipal d‘Art Pere Mayol

Medi Ambient