Prohibició de fer foc del 15 de març fins al 15 d’octubre

Prohibició de fer foc del 15 de març fins al 15 d’octubre

A partir d’aquest dimecres 15 de març fins al 15 d’octubre, no es pot encendre foc en terreny forestal.

Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires.

Tanmateix, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural podrà concedir autoritzacions per realitzar activitats de les relacionades anteriorment.

Per obtenir aquesta autorització caldrà omplir el model de sol·licitud disponible a les oficines de l’Ajuntament i adreçar-lo a l’Ajuntament, que el trametrà al departament corresponent que donarà, si s’escau, la corresponent autorització, en la qual s’establirà el dia i l’hora en què s’haurà de realitzar la crema i les mesures que s’han d’observar per tal d’evitar el perill d’incendi.

Cal recordar que el telèfon d’emergències per incendis forestals a Catalunya és el 112.

Veure BAN