Vigilància de la Influença Aviària a Catalunya


El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat recorda que amb l’objectiu d’evitar la propagació d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) qualsevol explotació d'aus, incloses les de corral per a l’autoconsum familiar, han d'estar degudament registrades.

En aquest sentit, si encara no ho han fet, es demana als propietaris d’aus d’autoconsum que s’adrecin a l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura (Plaça de Pompeu Fabra, 1, Girona) per informar sobre la tinença d’explotacions avícoles per a l’autoconsum. 

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes: 

o   Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%. 

o   Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.                                                                                

o   Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.   

o   Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).   

Trobareu més informació aquí.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.