Promoció Econòmica, ocupació i Pla de Barris de Llagostera

Promoció Econòmica, ocupació i Pla de Barris de Llagostera

El servei de promoció econòmica de Llagostera engloba aquelles actuacions que fan referència a la promoció del desenvolupament econòmic local, reactivant els sectors econòmics prioritaris que es defineixen al Pla Estratègic Llagostera 2020, sector comercial, turístic i empresarial i industrial.

Missió i objectiu

L’objectiu de l’Area de Promoció Econòmica és fomentar el creixement econòmic local i la creació d'ocupació, a fi de millorar la qualitat de vida de les persones.

Per aconseguir-ho, fomentem l'aprofitament dels recursos propis, el treball en xarxa i la cooperació entre l’àmbit públic i privat.

Dades d’identificació del servei

Nom del Servei: Servei de Promoció econòmica i Turisme OFICINA L’ESTACIÓ
Adreça Psg. Romeu, 4B
Telèfon 972832322

Pàgina Web: www.llagostera.cat / www.visitallagostera.cat
Correu-e: promocio@llagostera.cat

Horari:

1 DE NOVEMBRE, 25 I 26 DE DESEMBRE, 1 I 6 DE GENER TANCAT

Equip:

Responsable polític: Ramon Soler Salvadó
Tècnic Responsable: Núria Plenacosta
Tècnica de dispositiu d’Inserció Laboral de Treball als Barris:
Administrativa: Mercè Badia

Prestació dels serveis

SERVEIS A LES EMPRESES

Octubre-Abril: Dilluns a divendres de 9 a 14 h Maig-setembre: Dilluns a diumenge de 9-14h

Dissabte i diumenge: de 9-14h

Informació sobre incentius, ajudes i subvencions publicades per altres entitats

Creació d’ajudes a l’emprenedor per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.

Taula d’agents econòmics. Promoció del teixit empresarial

Prospecció de les necessitats de les empreses: Contactar amb empreses locals per

conèixer les seves necessitats amb l'objectiu d'adaptar els nostres serveis.

Borsa de Treball: Intermediació laboral entre les empreses i les persones en recerca de feina.

Formació: Programar cursos de formació, tallers i jornades, tant per a les persones

responsables i/o directives de les empreses com per a les persones que treballen en aquestes i per a persones emprenedores amb perspectiva de posar en marxa un negoci.

Estudis econòmics i socials per a fomentar desenvolupament local

SERVIES PERSONES

Foment de l'ocupació: Gestió de programes de polítiques actives d'ocupació. Projectes ocupacionals.

Dispositiu d'orientació laboral del programa Treball als Barris.

Servei d’orientació professional i assessorament grupal i individual per en la

recerca de feina: Realitzar una atenció personalitzada orientant els nostres usuaris per aprofitar el seu potencial a l'hora d'escollir professió, de reorientar la seva trajectòria professional, de conèixer les principals demandes del mercat laboral per escollir adequadament les ofertes, etc. Entre aquests programes també s'inclou l'orientació laboral especialitzada per a persones amb algun tipus de discapacitat.

Servei de Borsa de treball – intermediació laboral: Vincular ofertes laborals amb demandes d’ocupació entre les empreses i les persones inscrites al servei de borsa de treball amb el servei d’orientació laboral, gestió d’ofertes de.

Formació ocupacional: Programació de cursos, tallers o tastets professionals per tal de millorar els coneixements i competències professionals de la població de llagostera, fent especial atenció a les persones en recerca de feina:

Curos de formació ocupacional per tal d’incentivar la recerca activa de feina, millora de competències professionals i personals de les persones que volen canviar o millorar el seu futur laboral.

Monogràfics o càpsules de poca durada endiferents sectors professionals

Club de feina: Espai de recursos laborals i equipaments informàtics per a la recerca de feina.

Servei de suport en la realització de determinats tràmits corresponents al SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya): Renovar la demanda d’ocupació, Obtenir impresos pre sol·licitar prestacions, canvis en la situació administrativa de la persona.

Servei d’informació i suport en la realització de determinats tràmits a Prestaciones por Desempleo del Servicio Público de Empleo: Estatal (SEPE): Sol·licitud de cita prèvia, sol·licitud de vida laboral, sol·licitud d’informes i certificats.

TURISME I COMERÇ

Promoció turística del municipi. Posar en valors els recursos arquitectònics, gastronòmics, patrimonials i naturals de Llagostera.

Servei d’informació turística al visitant. Oficina de Turisme L’estació

Programació de Fires i esdeveniments de promoció turística. Mercat Romà,

Fira del Bolet, Fira de Nadal.

Dinamització del comerç i l’economia local. Conveni de col·laboració i suport en accions de promoció del comerç entre Ajuntament i Unió de Botiguers de Llagostera.

Dinamització del sector de la restauració . Conveni de col·laboració i suport en accions de promoció de la gastronomia i la restauració entre Ajuntament i

Associació de Restaurants de Llagostera.

Dinamització dels agents turístics. Taula d’agents turístics del municipi per detectar les necessitats del sector.

Campanya de comerç Nuclis antics, molt per descobrir molt per oferir.

Campanyes Gastronòmiques als restaurants de Llagostera.

Creació, senyalització i promoció de rutes turístiques dins el municipi. Ruta arquitectònica, ruta per la muralla i Audioguia

Creació, senyalització i promoció de rutes de senderisme i BTT a l’entorn de Llagostera.

Edició de material turístic.

Programació i planificació de programes de foment del turisme a Llagostera.

Sol·licitud de subvencions.

SERVEIS TRANSVERSALS

Programació i planificació de programes ocupacionals i de desenvolupament local. Sol·licitud de subvencions.

Coordinació del Pla de Barris

Pla Estratègic. Seguiment i planificació de les línies d’acció prioritàries del Pla Estratègic Llagostera 2020.

Pla de dinamització de la indústria de Llagostera. Seguiment i planificació de les línies d’acció prioritàries del Pla de dinamització de la indústria de Llagostera, Gironès i Conca del Ridaura.

Coordinació i treball amb xarxa amb administracions referents als àmbits de treball de l’Àrea de promoció econòmica i turisme. Consell Comarcal del Gironès, Xarxa de serveis locals de promoció econòmica de la Diputació de Girona, Consorci de Vies Verdes, Consorci de les Gavarres, Consorci de l’Ardenya-Cadiretes, Patronat de Turisme Costa Brava.

Compromisos

L’àrea de promoció econòmica es compromet a:

A donar informació precisa, anticipada i entenedora sobre ajudes i subvencions a empreses.

A convocar la taula d’agents econòmics

A organitzar, programar i coordinar cursos de formació per a persones en

edat laboral per millorar la seva ocupabilitat.

A fer d'intermediaris entre empreses i persones en recerca de feina mitjançant la borsa de treball.

A contactar amb les empreses locals per detectar necessitats.

A donar suport en l’assessorament a l’emprenedor.

Informar o realitzar estudis socioeconòmics de Llagostera.

Participar en programes de desenvolupament locals promogudes per altres entitats públiques.

A establir acords i col·laboracions amb altres entitats per realitzar projectes de polítiques actives d'ocupació.

A orientar les persones aturades en el seu procés de recerca de feina.

A realitzar un cicle anual d'activitats adreçat a les empreses.

A facilitar la informació dels recursos i serveis existents a l’àrea

A Garantir l’actualització i manteniment dels recursos que s’ofereixen al club de la feina.

A posar en valor els recursos turístics de Llagostera.

A garantir un servei d’informació turística de qualitat

A oferir informació turística de Llagostera i pobles del voltant.

A garantir la programació d’accions de promoció del comerç.

A programar fires de promoció de Llagostera i campanyes de promoció

A garantir l’edició de material turístic.

Mantenir la qualitat i promoció les rutes turístiques i de natura creades.

Indicadors d'avaluació

Nivell de qualitat dels serveis percebut per la ciutadania (anualment)

Nombre de cursos programats.

Nombre de cursos realitzats.

Nombre de persones ateses al dispositiu d’inserció laboral.

Nombre de persones ateses a la borsa de treball

Nombre d’ofertes gestionades des del servei d’intermediació

Nombre de persones ocupades amb el servei d’intermediació

Nombre d'activitats/reunions amb les empreses.

Nombre d'intermediacions laborals realitzades a través de la borsa de

treball.

Percentatge d'inserció laboral de participants en programes d'orientació (anualment).

Nombre de persones emprenedores ateses.

Nombre de persones que sol·liciten la subvenció per emprenedors que publica l’Ajuntament de Llagostera.

Percentatge de persones assessorades que inicien el pla d'empresa (anualment).

Nombre de persones ateses amb el servei de suport a la realització de tràmits al SOC o SEPE o d’altres.

Nombre d’accions de promoció turístiques realitzades.

Nombre de persones atesa en el servei d’informació turística.

Percentatge de sol·licitud d’informació de recursos locals

Percentatge de sol·licitud d’informació de recursos de pobles veïns.

Drets i deures de la ciutadania

Drets:

Dret a la no discriminació i atenció adequada als usuaris del serveis.

Dret a accedir als serveis sempre que es compleixin els requisits de participació.

Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.

Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei.

Dret a la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Tractar amb respecte i consideració el personal que treballa als serveis esmentats.

Facilitar les dades necessàries per a la participació des serveis i garantitzar- ne la seva veracitat.

Garantir una correcta utilització dels recursos que ofereix el servei així com tenir cura del material que s’utilitza.

Mecanismes i canals per recollir suggeriments, queixes i reclamacions

Per tal de presentar queixes, reclamacions, suggeriments i propostes de millora s’han habilitat i posat a disposició de les persones físiques i jurídiques els següents canals, amb el compromís de ser contestat en el termini màxim de 20 dies hàbils:

Presencialment a l'Oficina de l'estació

Per correu postal adreçat al Servei d’Atenció Ciutadana Plaça del Castell, 1 17240 Llagostera (Girona)

Mitjançant el formulari de Queixes i Suggeriments disponible des de www.llagostera.cat

Per correu electrònic: mediambient@llagostera.cat *Per telèfon: 972 83 17 07
Per les xarxes socials de Facebook, Twitter

Darrera actualització́ març 2017