Junta de Govern

Junta de Govern

La Junta de Govern és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. Correspon a la Junta de Govern:

L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.

Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

La Junta de Govern es reuneix cada dijous a les dependències de l'Ajuntament (sala de Plens o despatx d'alcaldia), amb presència del secretari municipal.

Correspon a la Junta de Govern Local:

L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Un cop celebrades les eleccions locals  i constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2023, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació dels membres de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) reconeix a aquesta entitat. Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC), en aquest municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local, donat que té una població de dret superior a 5.000 habitants

En el Portal de la Transparència de l'Ajuntament de Llagostera podeu consultar setmanalment tots els acords presos. 

Actes i acords de les Juntes de Govern

Competències de la Junta de Govern