Residència Josep Baulida

  • Residència Josep BaulidaLa Residència Josep Baulida de Llagostera és un organisme autònom municipal, amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni propi. Depenent de l’Ajuntament de Llagostera, a l’empara d’allò que estableix l’article 85.3b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 233 b i 237 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, el qual es regeix per les normes que fixen Estatuts, els reglaments d’organització i les disposicions legals que li siguin aplicables.

La Residència Josep Baulida, és una entitat sense ànim de lucre, té com a objectiu facilitar als residents un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència i afavorir la recuperació o el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social. Aquest objectiu es pot acomplir a través del servei de Residència Assistida o de Centre de Dia.

La Residència Josep Baulida ofereix el seu servei a 58 places de Residència (51 de públiques i 7 de privades)  i 10 de centre de dia (4 de públiques i 6 de privades). És centre col·laborador del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

Serveis

Oferim atenció mèdica, atenció infermeria continuada, fisioteràpia, psicologia, treball social, teràpia ocupacional i activitats sociocultural  

Serveis Generals: Bugaderia, neteja, arranjament de roba i marcatge, religiós i cuina pròpia amb menjador.

Altres Serveis addicionals: Podologia i perruqueria

Núm. de registre: S00178

Dades de contacte:
Carrer Hospital, 12, 17240 Llagostera
Telèfon: 972 83 00 65
direccio@hrbaulida.cat

Alta / modificació de dades de creditor

Seu electrònica