Cànon de l'aigua de l'ACA


Fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma previst en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19, se suspenen i interrompen:

- La presentació d’autoliquidacions i pagaments del cànon de l’aigua i de la resta de tributs que gestiona l’ACA d’acord amb allò previst en el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya
- Els terminis dels procediments de gestió, comprovació i recaptació de tots els tributs que gestiona l’ACA, i 
- Els terminis de prescripció i caducitat.

A més dels canals corporatius habituals, teniu a la vostra disposició les següents adreces de correu electrònic on podeu enviar les consultes sobre els tributs de l’ACA: 
relexternes.ati@gencat.cat 
dtributaria@gencat.cat

Podeu consultar informació i preguntes freqüents des d'aquí.