Garantit el subministrament d’aigua de consum humà

Garantit el subministrament d’aigua de consum humà

L’abastament d’aigua de consum és un servei bàsic i essencial garantit en el RD 463/2020, de 14 març, en el que es declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. En el Decret es contemplen una sèrie de mesures dirigides a protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, entre les quals es troba que les empreses, entitats i proveïdors han d’assegurar el servei de subministrament d’aigua. A aquest efecte, els ajuntaments i les entitats gestores del subministrament d’aigua han de vetllar per assegurar l’abastament d’aigua de consum humà i la seva qualitat.

El subministrament d’aigua de consum humà és una mesura de vital importància per evitar possibles problemes de salut i, per aquest motiu, es garanteixen els nivells de qualitat per la salubritat i higiene tant del subministrament d’aigua com dels serveis de sanejament de les aigües residencials urbanes

Cal fer esment, també, que d’acord amb l’Organització Mundial de la Salut i altres organismes internacionals de referència, el coronavirus causant de la COVID-19 és un tipus de virus particularment susceptibles als mètodes convencionals de tractament i desinfecció de l’aigua. No són necessaris, doncs, tractaments addicionals. A més, tampoc s’ha detectat la seva presència en el subministrament d’aigua potable i, per tant, el risc per als subministraments d’aigua és baix. 

Pel que fa a les fonts públiques, atès que són instal·lacions on pot haver més contacte amb les mans o la boca, l’Ajuntament les ha deixat sense funcionament i sense accés mentre duri la crisi sanitària

Les mesures sobre el subministrament d’aigua de consum humà disposades en el RD 463/2020, de 14 de març, tindran efecte mentre duri l’Estat d’alarma declarat pel govern espanyol.