Parc d‘habitatges municipal amb finalitats socials


El Ple de l‘Ajuntament de Llagostera ha aprovat per unanimitat, una modificació de crèdit per un import total de 120.125,45 € per destinar-los a crear un parc d‘habitatges socials. Aquest partida prové de la venda de dues parcel·les venudes l‘any 2015 i 2016 que formaven part de patrimoni municipal del sòl de l‘Ajuntament de Llagostera.

El regidor d‘hisenda Ramon Soler ha explicat que amb aquesta aprovació es complia amb el compromís establert en l‘aprovació del pressupost 2018 i que "es posa la primera pedra per disposar d‘un parc d‘habitatges per destinar-los a finalitats socials".

Tots els grups amb representació municipal (PdeCat, ERC i AxLL) han destacat la importància de poder començar a adquirir habitatges fent ús del dret de retracte sobre els habitatges procedents d‘execucions hipotecàries.

Soler va remarcar que el problema de l‘habitatge és una prioritat de govern perquè afecta a moltes capes de la societat i que s‘ha d‘evitar fer-ne un ús polític i no crear falses expectatives: "Hem de ser realistes. Encara que ens agradaria, els ajuntaments no tenim una vareta màgica per solucionar, nosaltres sols, problemes greus com les diferències socioeconòmiques, l‘atur o el problema de l‘habitatge. Cal que la resta d‘administracions s‘hi impliquin i facilitin els recursos que calen per fer-hi front".

Habitatge d‘emergència social a Llagostera

Actualment l‘Ajuntament de Llagostera gestiona un pis d‘emergència social gràcies a la signatura d‘un conveni amb l‘Age‘ncia de l‘Habitatge de Catalunya.

Amb aquest acord, l‘Ajuntament disposa d‘un pis per destinat a persones o famílies que tenen necessitats especials d‘atenció‘, com per exemple en casos de desnonaments. El pis esta‘ pensat per resoldre problemàtiques en situacions d‘urgència i de forma temporal mentre s‘intenta solucionar el cas dels beneficiaris.

Segons es recull en el conveni, l‘Ajuntament estableix el criteri per determinar la persona o família que es podrà‘ allotjar a l‘esmentat habitatge d‘acord amb els informes de Serveis Socials de l‘Ajuntament. 

L‘Ajuntament s‘ha fet càrrec de la compra del mobiliari i de l‘alta dels serveis ba‘sics (llum, gas) i assumeix un pagament anual de 1.897,68 euros a favor de l‘Age‘ncia de l‘Habitatge de Catalunya en concepte de contraprestació‘.

El conveni té una durada de 4 anys, i es pot prorrogar.

Informació elaborada i gestionada pel servei de Premsa i Comunicació de l'Ajuntament de Llagostera. Per a més informació podeu contactar amb premsa@llagostera.cat