Informació sobre la deducció per maternitat, ampliada per cobrir despeses de la Llar d'infants

Informació sobre la deducció per maternitat, ampliada per cobrir despeses de la Llar d'infants

Davant dels dubtes sorgits per l’entrada en vigor d’aquesta mesura us informem que tots els tràmits d’informació a l’Agència Tributària (AEAT) els fa l’ajuntament.

Per tant, no us heu de preocupar d´omplir res ni demanar res, és l´Ajuntament qui ho farà arribar a l´agència tributària.

Què es la deducció per maternitat?

Des del 01-01-2018, la deducció per maternitat (establerta fins a la data assenyalada en un import de fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys, sempre que es compleixin certs requisits) es pot incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent amb dret a la mateixa hagi satisfet, en l’any 2018, despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats.

Quines són les despeses de custòdia?

Són despeses de custòdia a l'efecte d'aquesta deducció les quantitats satisfetes a llars d'infants i centres d'educació infantil per la preinscripció i matrícula d'aquests menors, l'assistència, en horari general i ampliat, i l'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets. 

Qui té dret a la deducció?

Amb caràcter general, dones treballadores que estiguin donades d'alta a la Seguretat Social o mutualitat substitutiva, que convisquin amb fills menors de 3 anys.

Com es demana?

A la declaració de la renda de 2018 (que es pot presentar des del 2 d’abril fins al 1 de juliol de 2019)