Crònica del Ple ordinari del mes de setembre de 2018


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 26 de setembre ha aprovat amb el vot a favor del PDeCat i l’abstenció d’ERC i d’ALL el compte general del pressupost de l’exercici 2017. Així mateix, el ple ha aprovat l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte de serveis de neteja d’edificis i serveis municipals i les escoles Lacustària i Puig de les Cadiretes, amb el vot a favor de PDeCat, l’abstenció d’ERC i el vot en contra d’ALL. 

Un altre punt de l’ordre del dia aprovat ha estat la modificació de crèdit núm. 6/2018 per crèdits extraordinaris i la modificació de crèdit núm. 7/2018 per suplements de crèdit, que va comptar amb el vot favorable del PDeCat i d’ALL i amb l’abstenció d’ERC. El ple també ha ratificat el Decret d’Alcaldia núm. 993/2018, en relació als nous representants de l’Ajuntament a l’entitat SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L. 

La Junta de Portaveus, reunida abans de la celebració del ple, ha acordat deixar sobre la taula l’aprovació del model intern de règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local.

D’altra banda, la moció presentada pel grup municipal d’ERC, en relació al compliment de la llei pel que fa a la taxa de recollida de residus va comptar  amb l’abstenció d’ALL, el vot a favor d’ERC i en contra de PDeCat. Així mateix, els tres grups municipals van  presentar una moció conjunta referent a l’1 d’octubre.