Informació sobre les preinscripcions a les llars d’infants municipals per al curs 2024-2025


El curs 2024-2025 estaran en servei les llars d’infants municipals El Carrilet i El Niu. Són centres educatius municipals que podran acollir infants nascuts l’any 2022 (I2), 2023 (I1) i 2024 (I0).

Les famílies podran continuar triant entre dues franges horàries (matí i tarda o només matí), segons les necessitats que tinguin. A banda, podran demanar els serveis addicionals següents: servei bon dia i servei de menjador. Els horaris són els següents:

- Servei educatiu horari matí i tarda: de 8.30 a 12.30 h i de 15 a 17 h

- Servei educatiu horari matí: de 8.30 a 12.30 h

- Bon dia: de 8 a 8.30 h

- Menjador: de 12.30 a 15 h

Cal tenir en compte que en el moment de fer la preinscripció caldrà triar la franja horària per a tot el curs, sense possibilitat de canvi.

Terminis i procediment de preinscripció

El termini de presentació de sol·licituds de preinscripció a les llars d’infants municipals de Llagostera serà del 6 al 17 de maig.

El procés de preinscripció es podrà portar a terme de les següents maneres:

Telemàticament: del 6 al 17 de maig

Podeu tramitar la sol·licitud de preinscripció telemàtica, mitjançant instància al registre electrònic de l'Ajuntament de Llagostera.

S'ha de fer una instància genèrica entrant a la Seu electrònica de l'Ajuntament.

Cal disposar d'algun sistema d'identificació digital (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital.) S'ha d'adjuntar el full de preinscripció omplert i signat, juntament amb tota la documentació acreditativa requerida que s’especifica en aquest mateix document i al revers del full de sol·licitud.

A la instància, cal posar la següent informació:

BREU DESCRIPCIÓ: Preinscripció a les llars d’infants municipals. Curs 2024-2025. Nom i cognoms de l'infant.

EXPOSO I SOL·LICITO: Plaça per al meu fill/a al curs I0, I1 o I2. (Especificar el curs. I0, nascuts el 2024; I1, nascuts el 2023, i I2, nascuts el 2022).

Presencialment: del 6 al 17 de maig

Cal portar la sol·licitud omplerta i la documentació corresponent fotocopiada al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), situat al Passeig Pompeu Fabra, 6. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 13 h.

Presencialment amb suport per omplir la sol·licitud: dies 6, 7 i 8 de maig, de 9 a 11 h a la Casa de les Vídues (Plaça Llibertat, 1). 

Cal portar la documentació corresponent fotocopiada.

Un cop omplerta la sol·licitud caldrà presentar-la al SAC, situat el Passeig Pompeu Fabra, 6. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 13 h.

La sol·licitud de preinscripció i el document d’acceptació de les bases de preinscripció i matriculació es podran descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament de Llagostera (www.llagostera.cat/llarsinfants). 

Caldrà omplir els documents (editant el pdf o a mà) i signar-los (digitalment o a mà) per adjuntar-los a la instància telemàtica o bé lliurar-los amb la resta de documentació al SAC, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

-        Fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor.

-        Fotocòpia del DNI de l’infant (en cas que en tingui).

-        Fotocòpia del llibre de família.

-        Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant.

-        Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant (TIS).

Si es compleix algun criteri complementari de la sol·licitud (situació educativa especial, família monoparental o nombrosa i/o malaltia crònica), també s’haurà d’adjuntar la documentació relativa a la situació concreta.

Informació sobre el finançament d’Infantil 2

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya finança l’escolarització dels infants d’Infantil 2. El finançament és amb relació a la matrícula i la quota del servei educatiu, és a dir la quota d’horari base i la d’horari matí especificades en el quadre de preus del servei, i de setembre a juny. Així doncs, tant les despeses dels serveis addicionals (servei de menjador i bon dia) com del servei del mes de juliol, en cas d’utilitzar-lo, continuaran anant a càrrec de les famílies.

Informació sobre les subvencions per a l’escolarització a les llars d’infants municipals

L’Ajuntament de Llagostera, com cada any, obrirà una convocatòria de subvencions per a l’escolarització a les llars d’infants municipals per al curs 2024-2025. Tenint en compte el finançament de l’escolarització a Infantil 2, les subvencions aniran adreçades a famílies amb infants d’Infantil 0 i Infantil 1. La informació sobre la convocatòria de subvencions estarà penjada a la pàgina de l’Ajuntament de Llagostera la segona quinzena de juny. El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 12 de juliol.

Documents

Calendari preinscripció i matriculació
Sol·licitud de preinscripció
Documentació d’acceptació de bases
Bases de preinscripció i matriculació llars d’infants municipals
Preus del servei curs 2024-2025