Subvenció de la Diputació de Girona per a esportistes individuals


La Diputació de Girona convoca per a l’any 2018 ajuts per a esportistes amateurs d’esports individuals que participin en campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics. Aquestes subvencions s’han de demanar a través dels ajuntaments respectius. Per això l’Ajuntament de Llagostera publica aquesta informació per a tots aquells esportistes que reuneixin els requisits següents:

- Empadronats a Llagostera 
- Menors de 25 anys
- No professionals
- Practicants d’esports individuals (vegeu modalitats esportives a les Bases del BOP)
- Participants en campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics entre 1/9/2017 i 31/08/2018

Els interessats poden presentar una instància a l’Ajuntament fins al dia 10 de setembre de 2018 sol·licitant participar en la convocatòria d’ajuts de la Diputació per a l’any 2018. En la instància han de manifestar que coneixen i accepten les bases que regeixen la convocatòria; també han d’acreditar documentalment els requisits citats (excepte l’empadronament) i adjuntar-hi:

- DNI de l’esportista
- Llistat o document expedit per la federació que acrediti la participació en el campionat, les dates i la classificació obtinguda
- Factures, rebuts o pressupostos de despeses de material, desplaçaments o altres despeses relacionades directament amb el campionat, tingudes o previstes entre 1/9/2017 i 31/08/2018.

 

Podeu consulta les bases aquí.