Exposició del cens electoral amb motiu del sorteig per designar candidats a Jurat Popular per al període 2023-2024


El proper 29 de setembre de 2022 es durà a terme el sorteig de candidats a Jurats per establir la llista biennal per al període 2023-2024.

D’acord amb el que disposa l’article 13 de la Llei Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat, se sotmet a informació pública durant 7 dies hàbils, a comptar a partir de la data de la seva exposició a la seu electrònica de l’Ajuntament, el cens electoral vigent a 1 d’agost de 2022 que entrarà en el sorteig per tal que les persones que hi estiguin interessades puguin consultar la seva inscripció.

La llista es podrà consultar a l’oficina de Servei d’Atenció Ciutadana, ubicada al passeig Romeu, núm. 6, tots els dies laborables de les 9:00 h a les 14:00 h. La consulta és personal i cal identificar-se amb el document d’identitat