Informació de les preinscripcions a les llars d’infants municipals per al curs 2022-2023


El curs 2022-2023 estaran en servei les llars d’infants municipals El Carrilet i El Niu. Són centres educatius municipals que podran acollir infants nascuts l’any 2020 (P2), 2021 (P1) i 2022 (P0). 

Les famílies podran continuar triant entre dues franges horàries (matí i tarda o només matí), segons les necessitats que tinguin. A banda, podran demanar els serveis addicionals següents: servei bon dia, servei de menjador i acollida de tarda. Els horaris són els següents:

- Servei educatiu horari matí i tarda: de 8.30 a 12.30 h i de 15 a 17 h

- Servei educatiu horari matí: de 8.30 a 12.30 h

- Bon dia: de 8 a 8.30 h

- Menjador: de 12.30  a 15 h

- Acollida de tarda: de 17 a 17.30 h

Cal tenir en compte que en el moment de fer la preinscripció caldrà triar la franja horària per a tot el curs, sense possibilitat de canvi.

El termini de presentació de sol·licituds de preinscripció a les llars municipals de Llagostera serà del 9 al 20 de maig.

El procés de preinscripció es podrà fer telemàticament (del 9 al 20 de maig), enviant la sol·licitud, el document d’acceptació de les bases i la documentació corresponent al correu electrònic carrilet1@llagostera.cat

Per garantir l’equitat, les famílies que no disposin de mitjans per dur a terme el procediment telemàtic disposaran dels dies 10, 11 i 12 de maig per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial a la Casa de les Vídues (Plaça Llibertat, 1).  Caldrà demanar cita prèvia del 2 al 4 de maig trucant de 8.30 a 14 h al 689 53 42 36. 

La sol·licitud de preinscripció i el document d’acceptació de les bases es podran descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament de Llagostera (www.llagostera.cat/llarsinfants).

Caldrà omplir-les (editant el pdf o a mà) i signar-les (digitalment o a mà) per enviar-les editades, escanejades o bé fotografiades per correu electrònic juntament amb la documentació demanada, també escanejada o fotografiada.

Documentació que cal adjuntar/presentar amb la sol·licitud i l’acceptació de les bases:

-       Fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor.

-       Fotocòpia del DNI de l’infant (en cas que en tingui).

-       Fotocòpia del llibre de família.

-       Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant.

-       Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant (TIS).

-       Fotocòpia de la Sentència judicial en cas de separació dels pares. En el seu defecte, partida de naixement i, si s’escau, papers de la tutela i/o guarda legal.

-       Fotocòpia del carnet família nombrosa o monoparental, si és el cas.

-       Acceptació de les bases

Si es compleix algun criteri complementari de la sol·licitud (situació educativa especial, família monoparental o nombrosa i/o malaltia crònica), també s’haurà d’adjuntar la documentació relativa a la situació concreta.

Recomanacions en cas de fer preinscripció presencial

-Si pot ser, la sol·licitud ha d’estar emplenada des de casa.

-Portar la documentació fotocopiada o bé haver-la enviat abans –fotografiada o escanejada– a carrilet1@llagostera.cat.

Informació sobre el finançament d’Infantil 2 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que finançarà l’escolarització dels infants d’Infantil 2. Segons l’última informació de què disposa l’Ajuntament, el finançament és amb relació a la quota del servei educatiu, de setembre a juny. Les despeses dels serveis addicionals (servei de menjador, Bon dia i Acollida de tarda) continuaran anant a càrrec de les famílies. 

Documents

Calendari de preinscripcions i matriculacions

Sol·licitud de preinscripció 

Document d’acceptació de les bases 

Bases de preinscripció i matriculació a les llars d'insfants municipals 

Preus del servei curs 2022 - 2023