Crònica del Ple extraordinari del 3 de novembre


El Ple extraordinari es va celebrar aquest dimecres 3 de novembre de manera presencial a la sala de plens de l’Ajuntament de Llagostera.

Es va aprovar per unanimitat assumir expressament la iniciativa pública de la tramitació de la modificació del POUM per modificar el traçat d'un tram de camí públic que passa per can Raurich.

També es va debatre la proposta de modificació a les Ordenances fiscals que regiran l'any 2022. El regidor d’Hisenda David Parron, va exposar la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2022. A grans trets, els canvis milloren el redactat actual per evitar confusions i s'incideix en millorar i bonificar el reciclatge i la reducció de residus.

Les ordenances fiscals per a l’any 2022 preveuen congelar l’IBI. Únicament es millora el redactat i es detallen explícitament les condicions per obtenir bonificacions vinculades a la instal·lació de panells tèrmics i fotovoltaics.

Seguint el que es va iniciar fa 2 anys, es va proposar reduir paulatinament la bonificació del 100% dels vehicles antics, diferenciant: Clàssics (que circulen poc) i vells (que circulen sovint i tenen un major impacte mediambiental). La bonificació serà a partir dels 28 anys.

Pel que fa a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) es va adequar el mòdul bàsic d’acord amb la tarifa fixada pel Col·legi d’Arquitectes.

Es va proposar modificar els % de càlcul de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua). Aquest canvi podia quedar en suspens després de la recent sentència del TC.

Pel que fa a la taxa d'expedició de documents es van fer diversos aclariments en el redactat, es va afegir el règim de comunicació d’obres com a taxa i es va actualitzar el preu de les plaques de numeració de cases i edificis.

La taxa d'escombraries es va incrementar en general un 4% i un 110% en els veïnats. L'increment, respon sobretot a la millora de les àrees de contenidors de les urbanitzacions de Font Bona i Selva Brava i dels veïnats de Gaià, Bruguera, Panedes, Llobatera i Sant Llorenç.

Les novetats en el sistema de recollida també contempla l'ampliació del sistema porta a porta a la Canyera, Mata i Mont-Rei i als veïnats de Cantallops, Creu de Serra, Ganix, la Mata i Pocafarina. La fracció vidre passarà a recollir-se porta a porta a totes les zones amb PaP.

Totes les zones de recollida podran obtenir un 30% de bonificació per la seva participació en la recollida selectiva, ja que el nou sistema en contenidors permet saber el número d’aportacions de cada fracció de deixalles, fins a arribar a un màxim del 40% de bonificació.

Bona part de les bonificacions es destinen a premiar la correcta recollida selectiva. Assolir la bonificació màxima del 40% en els habitatges de veïnats representarà que l’increment de la taxa serà d’aproximadament del 25% en lloc del 110% proposat.

El regidor d'Hisenda i Medi Ambient, David Parron, va recordar que part d’aquesta pujada correspon a l’augment de l’11,3% del cànon per part de l’Agència de Residus de Catalunya.

La modificació de les ordenances fiscals per al 2022 també preveu adequar la taxa del servei de grua, ajustant-lo al preu de la nova licitació. I la taxa de tinença d’animals incorpora bonificacions a determinats col·lectius d'acord amb la moció de Junts per Llagostera aprovada per unanimitat i diferencia els gats i les fures, dels gossos, establint una taxa inferior per estimular el corresponent registre.

Es va adequar la Taxa de Terrasses a la nova ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses a la via pública, que recentment s’havia aprovat per unanimitat.

Es va suggerir assimilar la Taxa d'equipaments esportius als preus de mercat afegint la possibilitat de llogar els equipaments municipals del camp de futbol, pavelló d’esports i local polivalent amb il·luminació o sense o fent ús o no dels vestidors. Es va fixar també una finança.

Finalment es va proposar actualitzar íntegrament el redactat de l’article 8 de la Taxa de les Llars d’Infants pel que fa referència al pagament de l'esmentada taxa.

Així doncs, es va aprovar per unanimitat la modificació de les Ordenances fiscals de l'any 2022.