Crònica del ple del mes de setembre 2021


El Ple ordinari del mes de setembre de l’Ajuntament de Llagostera es va celebrar aquest dimecres, 29 de setembre, de manera presencial. Es van aprovar les actes de les sessions anteriors.

Es van aprovar per unanimitat l'adhesió al Pla de serveis del Consell Comarcal del Gironès d'assistència jurídica en matèria de contractació i el de gestió documental i tractament arxivístic. També es va aprovar desistir de la tramitació per a l’aprovació definitiva de la modificació puntual de POUM per a la implantació de la xarxa d’aigua potable al municipi de Llagostera.

En segon lloc, es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups i l’abstenció del PSC, la modificació de la tarifa del servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi de Llagostera.

En tercer lloc, va quedar aprovat per unanimitat l’expedient de contractació del servei d’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Llagostera, convocant la licitació a partir de l’any 2022 fins al 2031. S’ha apostat per una licitació a 10 anys que inclou una important inversió en la tecnologia que ha de permetre una dràstica reducció en el consum energètic.

Seguidament, es va aprovar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que declari Llagostera àrea amb mercat d’habitatge tens per unanimitat, ja que Llagostera reuneix les condicions per estar sota la Llei d’Habitatge. Com també, va quedar aprovat el contracte d'arrendament d'un habitatge ubicat a l'avinguda Gironès, per ampliar el parc d'habitatges socials.

Finalment, es va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit núm. 7/2021 per suplements de crèdit. Aquesta es fa per suplementar les partides d’arranjament de camins rurals i la gestió del bar de la llar de la Gent Gran.