Òrgans de govern i funcions

Òrgans de govern i funcions

Alcaldia
Corresponent a l'alcaldia les següents atribucions:Dirigir el govern i l'administració municipal.
Representar l'ajuntament.
Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
Dictar bans.
El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d'aquesta Llei.
Exercir la direcció de la Policia Municipal.
Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.
Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple oa la Junta de Govern Local.
Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
El nomenament dels tinents d'alcalde.
Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a
Ple
El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcalde, que és triat pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Llagostera el Ple està format per 13 regidors. El Ple de l'Ajuntament de Llagostera es celebra cada darrer dimecres de cada mes, prèvia convocatòria de l'alcalde. El Ple sempre té lloc a les 21 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament. L'ordre del dia es pot consultar prèviament  des de llagostera.cat i des d'aquí

A continuació es detallen les atribucions del Ple:

• El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

•Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera o escut.

• L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

• L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

• La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

• L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

• L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

• El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

• L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

• L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

• La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

• L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

• La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

• L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

•  El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

• Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial.

• La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix.

• Les altres que expressament li confereixin les lleis.altres òrgans municipals.

Junta de Govern


La Junta de Govern és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. A Llagostera la Junta de Govern es reuneix cada dimecres a les 13 h. Correspon a la Junta de Govern:


En matèria d’urbanisme

1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:

- Els Plans parcials urbanístics

- Els Plans especials urbanístics

- Els Plans especials de millora urbana

2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda al Ple de la Corporació.

4.- L’aprovació prèvia a què es refereix l’article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable).

5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

En matèria de contractació i patrimoni

1.- Aprovar els expedients relatius a les contractacions i les concessions contractuals (obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, administratius especials, privats...) de la competència d’aquesta Alcaldia d’import superior a 2.500 euros (IVA exclòs) que no hagin estat objecte de delegació a favor dels regidors d’aquest Ajuntament, incloent aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de l’inici fins a la finalització o resolució definitiva, inclosa la modificació, la interpretació i la revisió de preus, i també els actes d’autorització i disposició de despeses.

2.- Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el valor excedeixi de 60.101,21 euros però no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000,00 euros.

3.- Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan el valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 3.000.000,00 euros.

4.- Adquirir béns i drets quan el valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i a 3.000.000,00 euros.

5.- Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui incondicional.

En matèria de personal

1.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

2.- Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i per als concursos de provisió de llocs de treball, les seves convocatòries corresponents.

3.- Nomenar funcionaris o contractar personal indefinit, en virtut d’oposició, concurs-oposició, o concurs, a proposta del tribunal qualificador, i resoldre i adjudicar els guanyadors de concursos i les beques de durada igual o superior a un any.

4.- Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima urgència.

5.- Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de l’entitat local, o d’una altra administració pública.

6.- Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat.

7.- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació per la comissió d’infraccions lleus, greus o molt greus, tret la separació del servei i l’acomiadament.

En matèria d’hisenda

1.- Aprovar l’autorització i la disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els termes fixats per a cada exercici en les bases d’execució del pressupost.

2.- Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost, i també l’aprovació prèvia de les bases particulars reguladores de les convocatòries corresponents quan requereixin concurrència pública.

3.- Aprovar les liquidacions dels padrons de tributs.

4.- Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol·licitud de subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades, i acceptar les que no siguin competència del Ple.