Cròniques dels Plens de l‘Ajuntament de Llagostera

Ple ordinari del mes de juny de 2017


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 28 de juny, ha aprovat amb el vot favorable de totes les formacions les festes locals de l’any 2018, fixades en el 21 i 22 de maig, corresponents al dilluns i dimarts de Festa Major. Així mateix, també s’ha aprovat amb el vot a favor de tots els regidors delegar en l’alcalde els actes de gestió i aprovació en la fase de fixació del preu just de l’expropiació de la canonada d’aigua de Vidreres.

També s’ha ratificat amb el vot favorable de tots els grups el decret d’alcaldia d’aprovació del Pla d’autoprotecció el local polivalent de l’Ajuntament, així com la moció conjunta dels tres municipals, en relació el dia 28 de juny, dia de l’Orgull i l’Alliberament LGTBI.

D’altra banda, les mocions presentades per ERC, sobre el PAES i una caldera de biomassa a l’escola Lacustària i per regular la informació dels grups municipals a la web municipal, han estat desestimades amb el vot en contra de CiU i els favorables d’ERC i AxLL.

29 de juny de 2017

Ple extraordinari del mes de juny de 2017


Ple ordinari del mes de abril de 2017

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 26 d’abril, ha aprovat amb el vot favorable de totes les formacions l’assignació del nom d’Eugeni Gurnés Bou a un espai públic, concretament al parc ubicat a Can Gotarra. Així mateix, també s’ha aprovat amb el vot a favor de tots els regidors el resum numèric del padró d’habitants a 1 de gener de 2016, que és de 8.266 persones. També amb el vot favorable de totes les formacions s’ha aprovat la moció del grup municipal de CiU, per a la defensa i l’efectivitat dels drets de les persones LGTBI.

D’altra banda, les mocions presentades per ERC-AM, per a la revisió del pla d’accessibiliat i la supressió de barreres arquitectòniques i per a l’impuls de polítiques mediambientals, han estat desestimades amb el vot en contra de CiU i els favorables d’ERC i AxLL.

S’han retirat de l‘ordre del dia, les propostes d’aprovar inicialment la modificació del Consell de participació de les llars d’infants municipals i del Reglament que el regula, així com la modificació del Reglament de règim intern de les llars d’infants municipals.

Per acord d’urgència s’ha aprovat una modificació de crèdit amb el vot favorable de CiU i l’abstenció d’AxLL i d’ERC.

El ple ha estat presidit pel primer tinent d’alcalde, Josep Aliu, que ha disculpat l’absència de l’alcalde Fermí Santamaria que tenia un acte a Madrid, i la de la regidora de Serveis, Salut i igualtat, Pilar Aliu, que està de baixa a causa d‘un accident.


27 d‘abril de 2017

Ple ordinari del mes de març de 2017

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 29 de març, ha aprovat amb el vot favorable de CiU i en contra d’AxLL i d’ERC l’adjudicació directa de l’arrendament del local situat al carrer Major número 11 de Llagostera, així com la modificació de crèdit 2/2017 del pressupost vigent.

Amb el vot favorable de totes les formacions es va aprovar la modificació del crèdit del pressupost inicial de la Residència Josep Baulida, núm 1/2017.

Finalment, i també amb el vot a favor de totes les formacions, es va aprovar la moció presentada per ERC-AM d’adhesió al manifest per la reforma horària i a la xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària.


30 de març de 2017

Ple ordinari del mes de febrer de 2017

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 22 de febrer, ha aprovat amb el vot favorable de CiU i en contra d’AxLL i d’ERC l’expedient de contractació i plec de condicions per l’arrendament d’un local al carrer Major 11 que es destinarà a magatzem de peces etnològiques.

Amb el vot favorable de totes les formacions es va aprovardefinitivament el plànol de delimitació per a la prevenció d‘incendis, així com l‘adhesió per a l‘any 2017 al Pla d‘Igualtat d‘Oportunitats i Gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, l‘adhesió al Pacte Nacional pel referèndum i la designació dels membres de la Junta de Govern del Patronat que formaran part del Consell de Govern.

D’altra banda, amb el vot favorable de CiU i d’ERC i l’abstenció d’AxLL es va aprovar l‘expedient de contractació, Plecs i obertura del procediment de licitació dels treballs d‘assessorament tècnic i suport administratiu a gestió tributària.

El Ple també va servir per nomenar el regidor de CiU, Robert Montiel Molina, membre del Consell Municipal de Comunicació Local, així com representant a diversos organismes on l‘Ajuntament hi té representació, amb els vot a favor de CiU i l’abstenció d’ERC i d’AxLL.

Finalment, la formació de CiU va rebutjar la moció presentada pels grups municipals d’ERC i d’AxLL per l’aplicació de mesures relacionades amb matèria d’habitatge.

23 de febrer de 2017

Ple extraordinari del mes de gener de 2017

El ple de l’Ajuntament de Llagostera, reunit en sessió extraordinària aquest dilluns 30 de gener, ha aprovat definitivament el Pressupost General per a l’any 2017 i la plantilla de personal amb el vot favorable de CiU i en contra per part d’ERC i d’AxLL.

31 de gener de 2017

 

Ple ordinari del mes de gener de 2017

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 25 de gener, ha aprovat amb el vot favorable de totes les formacions iniciar l’expedient d’assignació el nom d’Eugeni Gurnés a un espai públic, així com adherir-se a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra promoguda per l’ACM i la Federació de Municipis de Catalunya. Així mateix, tots els grups també han votat a favor de la moció presentada per ERC en relació a la liquidació d’un deute finançat per Tàctica Padel.

Amb el vot a favor de CiU i l’abstenció d’ERC i AxLL es va aprovar ratificar els acords de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d’Acció Social, així com el Pla especial de la modificació del text refós aprovat del pla especial urbanístic per a la implantació d’un establiment hoteler al veïnat de St. Llorenç. CiU també va votar a favor de donar suport al manifest “Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia” mentre que ERC i AxLL es van abstenir.

A l’inici del ple va prendre possessió del càrrec de regidor el senyor Robert Montiel Molina que substitueix a Sergi Miquel Valentí el qual havia renunciat al càrrec durant el ple anterior.

26 de gener de 2017

Ple extraordinari del mes de desembre de 2016

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 21 de desembre i reunit en sessió extraordinària, ha aprovat amb els vots favorables de CiU i en contra d’ERC i d’AxLL el pressupost general i la plantilla de personal per a l’any 2017.

En aquest sentit, el pressupost consolidat aprovat serà d’11 milions d’euros, dels quals un 86,1% serà el pressupost de l’Ajuntament, un 11,2% serà el de la Residència Josep Baulida, i el 2,7% restant pel Patronat d’Esports. El pressupost augmenta en 2 milions d’euros, fet que significa un 27,3% més respecte al de l’any anterior.

El pressupost ordinari incrementa només un 4% respecte el 2016, en total 271.600 euros. L’àrea que més s’incrementa és la del Pla de Barris, que augmenta 1.334.442 euros respecte el pressupost de l’any passat i significarà el 15% del pressupost del 2017. La despesa destinada a l’atenció de les persones suposa el 18% del pressupost ordinari.

Durant la sessió també s’ha aprovat amb els vots a favor de CiU i l’abstenció d’ERC i d’AxLL el Pla Local de Joventut 2016-2019. Així mateix, s’ha aprovat per unanimitat l’acceptació de les renúncies del regidor Sr. Sergi Miquel Valentí i de la candidata següent de la llista del grup de CiU, la Sra. Olga González Gómez i s’ha anunciat que se sol·licitarà a la JEC la credencial del següent candidat, el Sr Robert Montiel Molina, que prendrà possessió del càrrec de regidor al següent ple.

23 de desembre de 2017

Ple ordinari del mes de novembre de 2016

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 30 de novembre, ha aprovat amb els vots a favor de CiU i ERC i l’abstenció d’AxLL, la proposta d’assignar el nom de Quim Carbó a un espai del Pavelló Municipal d’Esports Josep Mir. Durant la sessió també s’ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel grup d’ERC en relació a la liquidació d’un deute finançat per AUFUCE SL. L’equip de govern ha informat que ja s’han iniciat les converses per dur-la a terme. Podeu veure el vídeo íntegre del Ple.


Ple ordinari del mes d‘octubre de 2016

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 26 d’octubre, ha aprovat amb els vots a favor de CiU i ERC i l’abstenció d’AxLL, els dos festius de 2017 d’obertura comercial, que s’han fixat en el 15 d’agost i el 12 d’octubre. Durant la sessió també s’ha aprovat inicialment, la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2017, amb el vot favorable de CiU, en contra d’ERC i l’abstenció d’AxLL. Les ordenances preveuen una baixada del 2% de l’IBI i la congelació de la resta d’impostos i taxes. ERC va anunciar que presentarà algunes al·legacions.


Ple ordinari del mes de setembre de 2016

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 28 de setembre, ha aprovat per unanimitat, totes les mocions que figuraven a l’ordre del dia.

El grup municipal de CiU va presentar-ne una de suport al Pla de Barris de Llagostera i a la voluntat d‘executar-lo, d‘acord amb un pla financer viable i fiable.

El grup d‘AxLL-E va presentar una moció per impulsar una política de tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals i ERC-AM en va presentar dues: Una per a la millora del transport sanitari i una en relació a declarar Llagostera com a municipi socialment responsable.

El Ple va aprovar també, amb els vots en contra d‘AxLL-E i d’ERC-AM la modificació de crèdit núm 7/2016 del pressupost municipal per suplements de crèdits.

Amb els vots de tots els grups va aprovar-se la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball amb la creació de la plaça de Tresoreria i amb les abstencions d’ERC-AM i el vot contrari d‘AxLL-E va aprovar-se també la creació de la plaça d‘arquitecte superior funcionari. Finalment ambels vots de CiU, d’ERC-AM i d‘AxLL-E el Ple va aprovar el nou circuit emmarcat dins del protocol municipal d‘actuació en casos de violència masclista.

Podeu consultar l’ordre del dia des d’aquí. A continuació podeu veure el vídeo de la sessió plenària.

Ple ordinari del mes de juliol de 2016

Ple ordinari del mes de juny de 2016

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera celebrat aquest dimecres 29 de juny de 2016, ha acordat, amb els vots favorables de CiU i ERC i l’abstenció d’Alternativa per Llagostera, sol·licitar al Ministeri d’Hisenda l’autorització corresponent per tal de convocar les places vacants d‘agent de la Policia Local. Així mateix, amb les abstencions dels grups a l’oposició (ERC i AxLl) el ple va aprovar la declaració d‘urgència de l‘expropiació dels béns i drets necessaris per executar el projecte de les obres de connexió de l‘abastament d‘aigua potable de Vidreres des de l‘artèria Costa Brava. Amb els vots de tots els grups es van fixar els dies 5 i 6 de juny com a dies de festes locals pel 2017 i amb els vots de tots els grups es va aprovar una moció presentada pel grup d’ERC en relació a l‘optimització i promoció de producció i consum d‘energies netes i adherir-se a la moció de l‘ACM, la FMC i el FCCD en defensa de l‘acollida de les persones refugiades.

El ple va començar amb un minut de silenci de suport a les víctimes de l‘atemptat d‘Istambul.

Podeu consultar l’ordre del dia des d’aquí. A continuació podeu veure el vídeo de la sessió plenària.


Ple ordinari del mes de maig de 2016

El Ple ordinari del mes de maig celebrat aquest dimecres 25, ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups, una moció presentada pel grup municipal d‘ALL-E, per delimitar una àrea amb dret de tanteig i retracte sobre els habitatges de Llagostera.

El Ple va aprovar també, per unanimitat, incoar diversos expedients sancionadors relacionats amb infraccions de l’ordenança de tinença d’animals.

Per urgència, va incloure’s a l’ordre del dia una moció presentada per Llagostera per la Independència on es proposava declarar persona non grata al monarca Felip VI. La moció no va prosperar amb el vots favorables d’ERC i ALL-E i el vot en contra de CiU. CiU va considerar que “per construir un nou país cal recollir totes les sensibilitats possibles i que ara no és apropiat fer llistes de bons i dolents perquè no aporta res”.

 


Ple ordinari del mes d‘abril de 2016

Amb els vots favorables dels grups de CiU i ERC i l’abstenció d’Alternativa per Llagostera, el Ple de l’Ajuntament celebrat aquest dimecres 27 d’abril, ha aprovat definitivament la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres del "Projecte constructiu de les obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria de la Costa Brava". El punt 2.1.2 de l’ordre del dia, referent a l’encàrrec de la redacció del projecte d’obres i activitats, per a l‘ampliació de les instal·lacions i explotació de la zona esportiva de La Canyera va ser retirat de l’ordre del dia així com els punts, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 i 2.1.7 referents a l’inici de varis expedient sancionadors.

El Ple, va aprovar per unanimitat dues mocions conjuntes. La primera, de rebuig a l‘anul·lació del Tribunal Constitucional sobre el Decret Català en matèria de la pobresa energètica i la segona per denunciar la situació al Sàhara Occidental, i per demanar que la MINURSO (Missió de les Nacions Unides pel Referèndum al Sàhara Occidental) assumeixi competències en drets humans. Així mateix, després d’aprovar la seva urgència, es va incorporar una tercera moció, presentada pel grup de CiU que va ser aprovada per unanimitat on s’insta a la Generalitat de Catalunya a fer front el deute pendent amb l’Ajuntament de Llagostera en relació a l’execució del Pla de Barris i a que la Generalitat accepti la pròrroga presentada per l’Ajuntament per poder desenvolupar les actuacions pendents.

Finalment la moció d‘ERC, per a la millora de la seguretat vial, en relació a la problemàtica de les voreres, va retirar-se de l’ordre del dia seguint les indicacions del Reglament Orgànic Municipal que estableix que una mateixa moció rebutjada anteriorment, no pugui tornar-se a presentar en el termini mínim d’un any. Podeu consultar l‘ordre del dia des d’aquí.

Ple ordinari del mes de març de 2016

Amb els vots a favor de tots els grups municipals, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest dimecres 30 de març, sol·licitar al Centre de Gestió Cadastral l‘aplicació dels coeficients reductors per a l‘IBI de l‘any 2017. Així mateix, es va aprovar per unanimitat, la primera modificació de crèdit del pressupost del Patronat de la Residència Josep Baulida i amb els vots favorables de CiU, l’abstenció d’ALL-E i el vot contrari d’ERC-AM, es va aprovar la segona modificació de crèdit del pressupost municipal de l’Ajuntament.

D’altra banda amb l’abstenció del grup d’ERC-AM i els vots favorables de CiU i ALL-E el Ple va aprovar la modificació puntual de l‘ordenança fiscal núm. 3 referent a l‘impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO). Amb els vots contraris de CiU no va prosperar la moció presentada per ERC-EM per a la millora de la seguretat vial, en relació a la problemàtica de les voreres. L’equip de govern (CiU) tot i estar d’acord en la part expositiva i la diagnosi feta per ERC-EM, va considerar que ja s’està actuant per solucionar els problemes que es plantegen en la moció. Finalment, per urgència, va incorporar-se a l’ordre del dia una moció conjunta de tots els grups municipals de rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisi dels refugiats. La moció va ser aprovada per unanimitat. Podeu consultar-ne el text des d’aquí.

A continuació podeu veure el vídeo íntegre del Ple ordinari del mes de març i consultar-ne l’ordre del dia des d’aquí.


Ple ordinari del mes de febrer de 2016

El Ple de l’Ajuntament celebrat el passat dimecres 24 de febrer ha acordat, amb els vots de tots els grups (CiU, ERC-AM i ALL-E), establir la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local tots els dimecres a les 13 h. Fins ara la Junta de Govern es reunia els dijous.

Així mateix el ple, per unanimitat, i després de consensuar una nova proposta a partir de la de l’equip de govern i de la moció d’ERC-AM, ha aprovat constituir la Junta de Portaveus que estarà formada per l’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, el regidor de CiU, Ramon Soler, el regidor d’ERC-AM, Toni Navarro i el regidor d’ALL-E, David Parron. La Junta de Portaveus es reunirà prèviament a la celebració del Ple. Finalment, amb els vots en contra dels grups d’ERC-AM i ALL-E, el Ple va aprovar la modificació́ del règim de dedicacions dels càrrecs electes, després de la renúncia per part del regidor Sergi Miquel a la seva dedicació parcial. A partir d’ara, les regidores Montse Vilà, Pilar Aliu i Anna Hereu tindran una dedicació, cadascuna, de 15 hores setmanals a l’Ajuntament.

Podeu llegir totes les actes dels plens, un cop aprovades, des d’aquí.

 


Ple ordinari del mes de gener de 2016

El ple de l’Ajuntament de Llagostera celebrat aquest dimecres 27 de gener, ha aprovat per unanimitat donar suport a la xarxa ciutadana de suport a la querella argentina contra els crims i les accions judicials per delictes de genocidi comesos durant el règim del franquisme. La moció ha estat exposada per l’exalcalde de Llagostera, Lluís Postigo, en representació de l’Associació per a la Recuperació́ de la memòria històrica de Llagostera. Els portaveus de CiU, ERC i Alternativa per Llagostera van felicitar la feina duta a terme per l’entitat i van dirigir paraules d’agraïment i suport als familiars de les víctimes, coincidint amb el dia Internacional de commemoració de las víctimes de l’Holocaust.

El Ple també va aprovar una moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana per donar suport a les mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de la Conca de l‘Ebre i una moció presentada conjuntament pels grups d’Esquerra Republicana i Alternativa per Llagostera per crear una línia de subvencions per a explotacions agroecològiques. Aquesta moció va ser aprovada després d’incorporar una proposta per part del grup de Convergència amb la voluntat d’ampliar els ajuts a tot el sector agrícola.

D’altra banda, amb els vots de CiU i ERC i l’abstenció d’Alternativa per Llagostera es va aprovar inicialment, la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres de connexió per l’abastament d’aigua potable de Vidreres fins a la canonada de la Costa Brava al seu pas pel municipi de Llagostera.


Agenda
Mes: Any:
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
Destacats
pla estratègic
Inscripcions online a partir del dia 1 de setembre
Pacte Alcaldes
Twitter Ajuntament de Llagostera
Facebook
Cursos 2017-2018
llagostera 3.0
Teatre i música 2017-18
Programació 2016-2017
Escenaris 2017
Servei Local d‘Orientació Familiar
Vies Verdes
Tallers ocupacionals
contra la violència de gènere
Can Caciques
Cat Salut
Activitats Nadal 2017-18
Reapren
Espai Jove Llagostera
Xifra
Rura de l‘Ardenya
Ajuntament Llagostera - Plaça del Castell, 1 | T. 972 830 375 | Avís legal | Accessibilitat |Adreça electrònica Ajuntament de Llagostera Valid CSS! Lamantis | disseny i Internet Web gestionada per Canal Ajuntament